Yêu cầu của phần mềm quản lý tài sản cố định

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nên việc quản lý chặt chẽ và chi tiết tài sản luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Phần mềm Quản lý Tài sản lưu trữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm nhập mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. Để quản lý hiệu quả, phần mềm cần một số tiêu chuẩn sau:

Phần mềm quản lý tài sản cập nhật quy định Nhà Nước mới nhất:
Thông tư 09/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC
+ Thông tư 07/2009/TT-BTC và Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định kê khai, xử lý, hiện trạng, tăng giảm tài sản.
+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà Nước.
+ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC quy định quản lý và tính hao mòn.
+ Thông tư số 112/2006/TT-BTC quy định trang cấp, xử lý tài sản.
– Hỗ trợ tác nghiệp cho Bộ phận kế toán, Bộ phận Quản lý tài sản, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.
– Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng…. Theo dõi biến động tài sản (tăng / giảm giá trị, sửa chữa lớn, luân chuyển …), quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.
Phần mềm cần phải có hệ thống khai báo mềm dẻo với nhiều tiêu thức khác nhau để việc quản lý tài sản được chặt chẽ và dễ dàng tra cứu dữ liệu khi cần.

Phần mềm quản lý tài sản

Comment của bạn

*

DMCA.com Protection Status