Phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất

Phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất Simply Manufacturing nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ.

Simply Manufacturing là phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất được thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu, mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp sản xuất 

Simply Manufacturing giúp cho các doanh nghiệp quản lý quy trình sản xuất , quản lý nguyên vật liệu tiêu hao và tính giá thành sản phẩm một cách  khoa học. Phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất liên kết mềm dẻo tới các các phần hệ khác trong hên hệ thống phần mềm quản trị tổng thể OneSimply ERP (Kế toán, kho,nhân sự,..) từ đó cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Các chức năng chính của phần mềm quản lý kê hoạch sản xuất Simply Manufacturing

  • Lập đơn hàng
  • Lập kế hoạch sản xuất
  • Lập lệnh sản xuất
  • Quản lý định mức nguyên vật liệu
  • Quản lý tiêu hao nguồn lực trong sản xuất
  • Đánh giá kết quả sản xuất
  • Tính giá thành sản phẩm theo ngày, tháng, kỳ.
  • Phân tích đánh giá giữa kế hoạch và thực tế để  điều chỉnh cho phù hợp

Sô đồ quy trình vận hành phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất  Simply Manufacturing  :

Mô hình vận hành quản lý kế hoạch sản xuất

Một số lưu đồ hoạt động của các bộ phận:

Mau.QuyTrinhCoBan