Phần mềm quản lý kho Simply Stock Management

Phần mềm quản lý kho – Simply Stock Management (Simply.SM) là một giải pháp quản lý kho nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm quản lý kho duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn toàn cảnh về tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, nhân sự, tiền lương, quản lý sản xuất,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Phần mềm quản lý kho – Simply.SM được phân ra các chức năng cơ bản sau:

1. Quản lý hệ thống:

 • Khai báo bộ chỉ tiêu, tham số hệ thống quản lý.
 • Khai báo phân quyền theo người dùng và nhóm người dùng.
 • Khai báo các đơn vị thuộc và trực thuộc.
 • Quản lý lịch sử cập nhật dữ liệu của người dùng.

2. Quản lý mua hàng

Đặc điểm:

 • Quản lý đơn hàng mua của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
 • Quản lý mua hàng theo đơn hàng của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
 • Theo dõi chi phí mua hàng theo nhiều loại chi phí như: Chi phí bảo hiểm, chi phí thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển,…
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng theo số lượng, giá trị mua hay hệ số phân bổ do người sử dụng lựa chọn theo từng loại chi phí mua hàng khác nhau.
 • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng của từng loại mặt hàng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa mua vào
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về nhập mua, hàng mua trả lại bình thường
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, quản lý kho

 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ mua hàng :

Chứng từ hạch toán:

 • Đơn đặt hàng mua
 • Hóa đơn mua hàng
 • Hóa đơn hàng mua trả lại

Báo cáo mua hàng:

 • Sổ chi tiết của một mặt hàng
 • Bảng kê mua hàng
 • Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng mua

3. Quản lý bán hàng

Đặc điểm:

 • Theo dõi và quản lý đơn hàng bán
 • Theo dõi doanh thu bán hàng theo các đối tượng như: Bộ phận, nhân viên, theo vùng, hợp đồng … của từng mặt hàng
 • Theo dõi và quản lý hàng bán trả lại của từng khách hàng, mặt hàng
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán ra
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về bán hàng, hàng trả lại bình thường.
 • Quản lý bánh hàng nhà hàng:

Trong đó quản lý bán hàng nhà hàng bao gồm:

 • Định mức nguyên vật liệu (khai báo cost món ăn)
 • Lập Order bán hàng theo từng bàn, nhân việc,..
 • Thanh toán Order
 • Tự động xuất kho nguyên liệu theo định mức
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, quản lý kho

Sơ đồ nghiệp vụ bán hàng trong phần mềm quản lý kho Simply.SM

Chứng từ hạch toán bán hàng trong phần mềm  quản lý kho Simply.SM:

 • Đơn hàng bán
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn bán lẻ (bán hàng siêu thị )
 • Order nhà hàng
 • Thanh toán Order
 • Hóa đơn hàng bán trả lại
 • In hóa đơn, hóa đơn đặc thù trên máy

Báo cáo bán hàng:

Phần mềm Simply Stock Management cung cấp nhiều báo cáo doanh thu đa dạng và nhiều chiều giúp nhà quản lý có cái nhìn rõ nhất về tình hình bán hàng trong doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại và so sánh với các kỳ khác nhau.

 • Sổ chi tiết theo mặt hàng
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng theo: khách hàng, bộ phận, cán bộ kinh doanh, hợp đồng, … của từng mặt hàng.
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng có giá vốn
 • Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo phân tích bán hàng theo các kỳ khác nhau
 •  …

4. Quản lý hàng tồn kho

Đặc điểm:

 • Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng kho, từng vị trí trong kho.
 • Quản lý quá trình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm.
 • Quản lý quá trình luân chuyển nội bộ.
 • Quản lý vật tư hàng hóa theo mã vạch, In mã vạch.
 • Quản lý kiểm kê vật tư hàng hóa vào cuối kỳ.
 • Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu, tối đa.
 • Theo dõi và đánh giá hàng tồn kho: hàng nhanh hay trậm luân chuyển.
 • Theo dõi tuổi tồn kho trung bình.
 • Phương pháp xác định giá xuất: Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, trung bình di động, trung bình tháng, đích danh theo phiếu nhập.
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về nhập, xuất bình thường.
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, bán hàng, mua hàng.

Sơ đồ nghiệp vụ hàng tồn kho

Chứng từ hạch toán:

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu nhập thành phẩm
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu xuất sử dụng
 • Phiếu xuất điều chuyển

Báo cáo hàng tồn kho:

 • Sổ chi tiết của vật tư
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tổng hợp hàng tồn kho

Quản trị hệ thống

  • Quản lý và phân quyền người sử dụng, có thể phân quyền truy cập các chức năng, quyền tác động lên danh mục và chứng từ (quyền nhập/sửa/xoá)
  • Khai báo các tham số tuỳ chọn để phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.
  • Kiểm tra tính đồng bộ và tính đúng đắn của số liệu.
  • Lưu trữ số liệu định kỳ.
  • Sao chép dữ liệu vào/ra giữa các đơn vị
  • Kiểm tra chứng từ sửa
  • Khoá hoặc mở dữ liệu tháng (không cho phép sửa đổi / cho phép sửa đổi số liệu).
  • Chọn năm làm việc (làm việc với số liệu của năm nào)
  • Chọn đơn vị cơ sở làm việc (làm việc với số liệu của đơn vị, bộ phận nào)

 

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  • Phân hệ kế toán Bán hàng và công nợ phải thu cung cấp các chức năng theo dõi và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bán hàng và công nợ phải thu.
  • Các chứng từ hạch toán:
   • Đơn hàng bán
   • Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
   • Phiếu nhập hàng bán trả lại
   • Hóa đơn dịch vụ
   • Chứng từ phải thu khác
   • Vào các hóa đơn GTGT đầu ra khác
   • Phân bổ tiền phải thu cho các hóa đơn
   • Quản lý giá bán chi tiết theo từng mặt hàng, ngày hiệu lực và tự động lấy giá bán lên hóa đơn bán hàng
   • Tự động tính toán thuế và chuyển vào bảng kê hóa đơn bán ra
   • Hạch toán và ghi nhận chiết khấu bán hàng theo quy định
   • Cho phép NSD in hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho theo mẫu hoặc in hóa đơn theo mẫu hóa đơn của BTC
  • Công nợ phải thu
   • Cho phép thực hiện điều chỉnh, thực hiện các bút toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng và nhà cung cấp
   • Thực hiện phân bổ tiền phải thu cho các hóa đơn bán hàng từ các chứng từ thanh toán tiền hàng (phiếu thu, báo có …)
   • Theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng, theo vụ việc – hợp đồng, theo hóa đơn
  • Báo cáo bán hàng
   • Bảng kê hóa đơn bán hàng
   • Bảng kê hóa đơn bán hàng nhóm theo khách hàng, theo vụ việc hợp đồng, theo mã nhập xuất …
   • Báo cáo bán hàng
   • Báo cáo bán hàng phân tích theo thời gian
   • Báo cáo bán hàng phân tích theo giá bán
   • Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu
   • Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng bán
   • Bảng kê hàng bán bị trả lại
   • Tổng hợp hàng bán bị trả lại …
  • Báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng
   • Sổ chi tiết công nợ
   • Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản, nhiều tài khoản
   • Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàngvụ việc và ngược lại
   • Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàngcông trình và ngược lại
   • Tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ/cuối kỳ
  • Báo cáo công nợ phải thu theo hóa đơn
   • Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn
   • Bảng kê chi tiết thu tiền theo hóa đơn
   • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

 

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  • Phân hệ kế toán Mua hàng và công nợ phải trả cung cấp các chức năng theo dõi và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng và công nợ phải trả.
  • Các chứng từ hạch toán:
   • Đơn hàng mua
   • Phiếu nhập mua
   • Phiếu nhập khẩu
   • Phiếu nhập chi phí
   • Phiếu xuất trả nhà cung cấp
   • Chứng từ phải trả khác
   • Vào các hóa đơn GTGT đầu vào khác
   • Phân bổ tiền phải trả cho các hóa đơn
   • Cho phép nhập đơn đặt hàng cho nhà cung cấp và lập phiếu nhập mua, nhập khẩu từ đơn đặt hàng đã có
   • Theo dõi nhập mua, nhập khẩu theo vụ việc hợp đồng, theo lô
   • Các chi phí mua hàng có thể nhập cùng với phiếu nhập mua hoặc nhập thành 1 phiếu nhập chi phí khác, chương trình hỗ trợ các chức năng phân bổ chi phí
   • Hỗ trợ kê khai các thông tin hóa đơn GTGT đầu vào và cập nhật vào bảng kê hóa đơn đầu vào
  • Công nợ phải trả
   • Cho phép thực hiện điều chỉnh, thực hiện các bút toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng và nhà cung cấp
   • Thực hiện phân bổ tiền phải trả cho các hóa đơn đầu vào chứng từ thanh toán (phiếu chi, báo nợ…)
   • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo khách hàng, vụ việc – hợp đồng, theo hóa đơn
  • Báo cáo mua hàng
   • Bảng kê phiếu nhập
   • Bảng kê hóa đơn bán hàng nhóm theo nhà cung cấp, theo vụ việc hợp đồng, theo dạng nhập, theo mặt hàng …
   • Tổng hợp hàng nhập mua
   • Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng mua
   • Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu …
  • Báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp
   • Sổ chi tiết công nợ
   • Sổ nhật ký chi trả tiền mua hàng
   • Sổ tổng hợ công nợ chữ T
   • Bảng cân đối phát sinh công nợ của 1 tài khoản, nhiều tài khoản
   • Bảng cân đối phát sinh công nợ theo nhà cung cấpvụ việc và ngược lại
   • Tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ/cuối kỳ
  • Báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn
   • Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn
   • Bảng kê chi tiết trả tiền theo hóa đơn
   • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán

 

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

  • Các chức năng của phân hệ này:
   • Cập nhật phiếu nhập thành phẩm, nhập mua – nhập khẩu, nhập khác; xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho, xuất bán và xuất khác…
   • Theo dõi tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ.
   • Tính giá vật tư tồn kho: bình quân tháng, bình quân di động, NTXT hoặc giá đích danh.
   • Theo dõi danh điểm vật tư theo cấu trúc cây. Độ dài mã vật tư 16 ký tự
   • Theo dõi giá vốn theo VNÐ và ngoại tệ.
   • Phân hệ kế toán hàng tồn kho có thể liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.
  • Các chứng từ hạch toán:
   • Phiếu nhập kho
   • Phiếu xuất kho
   • Phiếu xuất công cụ dụng cụ
   • Báo hỏng công cụ dụng cụ
  • Quản lý hàng tồn kho
   • Tính giá và cập nhật giá vốn theo nhiều phương pháp: Trung bình tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước và tính giá đích danh
   • Quản lý tồn kho tối đa và tồn kho tối thiểu
   • Quản lý tồn kho theo lô
   • Cho phép khai báo thông tin lắp ráp thành phẩm và cho phép xuất kho theo thông tin lắp ráp
   • Quản lý hàng tồn kho theo 2 đơn vị tính
  • Báo cáo hàng nhập
   • Bảng kê phiếu nhập
   • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng
   • Tổng hợp hàng nhập kho
   • Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
   • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
   • B/cáo giá trị hàng nhập nhóm theo k/h, hợp đồng …
  • Báo cáo hàng xuất
   • Bảng kê phiếu xuất
   • Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư
   • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo khách hàng
   • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo vụ việc, hợp đồng
   • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất
   • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng
   • Bảng kê phiếu xuất theo sản phẩm/công trình
   • Báo cáo hàng xuất nhóm theo 2 chỉ tiêu
   • Báo cáo giá trị hàng xuất nhóm theo khách hàng, hợp đồng, mã NX
   • Tổng hợp hàng xuất kho
   • Tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo sản phẩm/công trình
  • Báo cáo hàng tồn kho
   • Thẻ kho / Sổ chi tiết vật tư
   • Hỏi số tồn kho của một vật tư
   • Tổng hợp nhập xuất tồn
   • Tổng hợp nhập xuất tồn theo lô
   • Báo cáo tồn kho
   • Báo cáo tồn theo kho
   • Báo cáo tồn kho hiện thời
   • Báo cáo tồn kho đầu kỳ
   • Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập (giá NTXT)
   • Bảng giá trung bình tháng
Contact Me on Zalo