img not found!

Tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháo trích khấu hao TSCĐ nay được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tai Phụ Lục 2 của TT 45/2013/TT-BTC
Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp trích khấu hao như sau:
1. Phương pháp khấu hao đường thẳng
2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
Nhiệm vụ của kế toán là phải lựa chọn được phương pháp khấu hao tài sản cố định sao cho phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay cụ thể hơn là phụ hợp với tình hình sử dụng của từng loại sản phẩm cố định.
Sau đây phần mềm quản lý tài sản oneSIMPLY Fixed Asset sẽ đưa ra một vài gợi ý cho các bạn như sau:
Đối với phương pháp khấu hao đường thẳng
+ Đây là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
+ Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi:Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BCT thì phần trích khấu hao nhanh ( quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lí khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
+ Thông thường kế toán doanh nghiệp hay sử dụng phương pháp khấu hao này để áp dụng trích khấu hao bởi nó dễ theo dõi, dễ tính và phù hợp với các TSCĐ được sử dụng thường xuyên và liên tục.
Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
+ Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
+ TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn dồng thời các điều kiện sau:
• Tài sản cố định đầu tư mới
• Các loại máy móc , thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm
Đối với phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm;
+ Tài sản cố định được trích kháu hao theo phương pháo này là các máy móc, thiết bị thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
• Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm
• Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định
• Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.
Chú ý:
– Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao thời gian trịch khấu hao TSCĐ và thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lí trước khi bắt đầu thực hiện.
– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đẫ lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lí phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố đinh chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp.
• …………………………………………….
 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THIÊN LONG
Sản phẩm : phần mềm kế toán oneSIMPLY, Phần mềm quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP, phần mềm quản lý kho, phần mềm quản trị quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý nhân sự,…

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ