Các bước kiểm tra số liệu trước khi lập báo cáo tài chính

bao-cao-tai-chinh-ke-toan

Báo cáo tài chính kế toán

Trước khi lập Báo cáo tài chính, kế toán cần phải rà soát các chỉ tiêu trên Bảng CĐPS, sổ cái, sổ chi tiết…tránh việc sai sót không đáng có khi lập BCTC. kiểm tra số liệu báo cáo tài chính

Kiểm tra, xem xét tất cả số dư, số phát sinh các tài khoản kế toán trên BCĐTK xem đã có đúng với bản chất của nó? kiểm tra số liệu báo cáo tài chính
– Trước hết chúng ta kiểm tra số dư TK 133 trên Bảng cân đối tài khoản đã khớp với tờ khai thuế GTGT hay chưa ?
– Số dư tài khoản142– Chi phí trả trước ngắn hạn, TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn” có bằng giá trị còn lại trên Bảng phân bổ 142,242.
– Số dư TK 214- Khấu hao TSCĐ có bằng giá trị khấu hao lũy kế trên bảng tính khấu hao TSCĐ hay không. Nếu không khớp chúng ta xem lại cách khấu hao TSCĐ hàng tháng hay định khoản từng nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra số dư hàng tồn kho (Tk 152, 153,154,155,156,157..) xem số liệu có trùng khớp với số dư trong Thẻ kho, Bảng TH NXT hay không? nếu như số liệu giữa bảng cân đối tài khoản so với bảng báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn không khớp có thể do các nguyên nhân:
– Chưa tính lại giá xuất kho
– Định khoản sai tài khoản kho
– Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua
– Kiểm tra tài khoản 3334 : So sánh số thuế TNDN tạm tính 04 quý đã nộp với số thuế TNDN phải nộp cả năm và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN nếu có chênh lệch trước khi lập Báo cáo tài chính( Trong đó bao gồm cả Quyết toán thuế TNDN…)
– Kiểm tra Sổ quỹ tiền mặt : Về nguyên tắc hạch toán thì sổ quỹ tiền mặt không được âm tại bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nếu tại một thời điểm nào đó âm quỹ, kế toán phải rà soát và xem xét lại từng nghiệp vụ và có thể xử lý bằng các bút toán.
– Kiểm tra tài khoản TGNH so với Sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ trên thông báo của ngân hàng hay chưa ? Nếu sai kiểm tra lại chi tiết về cách hạch toán tài khoản và số tiền trong mỗi nghiệp vụ.
– Kiểm tra TK 331, 131 – Đối chiếu với khách hàng thông qua biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp cũng như với khách hàng…
– Kiểm tra Tk 521: Kiểm tra xem có đúng chính sách chiết khấu theo Quy định của công ty hay không ?
– Kiểm tra TK 311, 341 >> Có Hợp đồng và bảng tính lãi vay và được đối chiếu với số liệu khách hàng cung cấp.
– Kiểm tra Tk 334 >> Đối chiếu với bảng tính lương, và quy chế lương thưởng, BHXH…
– Kiểm tra các TK Loại 5,6,7,8,9 >> Lưu ý là các TK này không có số dư.
– Kiểm tra Tổng số phát sinh trên BCĐPS xem có bằng tổng PS trên NKC hay không…

Nguồn: Kế toán thực hành

Contact Me on Zalo