Phần mềm quản lý tài sản cố định SIMPLY Fixed Asset

Simply Fixed Asset là một phần mềm quản lý tài sản cố định & công cụ dụng cụ nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP, bao gồm các phân hệ được tổ chức theo nhóm các chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp. Phần mềm quản lý tài sản Simply Fixed Asset giúp doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý tài sản của mình một cách khoa học, chính xác và tiện lợi nhất.

Phân hệ được phân ra các chức năng cơ bản sau:

Phần mềm quản lý tài sản

(Sơ đồ chức năng nhiệm vụ)

Phần mềm quản lý tài sản

(Sơ đồ quản lý tài sản)

Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản

 • Quản lý chi tiết từng tài sản (Thẻ tài sản).
 • Quản lý thay đổi và trạng thái hiện tại của tài sản.
 • Quản lý cấu hình và công suất, năng suất hoạt động của tài sản.
 • Quản lý tài sản theo lô, mã vạch (Tự động sinh mã tài sản theo lô tài sản nhập).
 • Quản lý bảo dưỡng và lịch sử bảo dưỡng tài sản.
 • Phân bổ tự động khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau.
 • Phân bổ tự động khấu hao theo các nội dung hoạt động của tài sản (trong tháng máy súc hoạt động cho nhiều công trình khác nhau, dây truyền sản xuất cho nhiều thành phẩm khác nhau)
 • Tự động hạch toán và phân bổ hạch toán khấu hao tài sản
 • Theo dõi cán bộ, nhân viên quản lý tài sản
 • Lập các báo cáo về tài sản

Trong đó lập các báo cáo về tài sản bao gồm:

 • Danh sách tài sản theo bộ phận, người sử dụng
 • Sổ chi tiết tài sản (/Theo nguồn vốn)
 • Báo cáo kiểm kê tài sản (/Theo nguồn vốn)
 • Báo cáo tổng hợp tài sản (/Theo nguồn vốn)
 • Bảng tính khấu hao tài sản (/Theo nguồn vốn)
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản
 • Báo cáo tăng, giảm tài sản

Mô hình triển khai :

 • Toàn bộ cơ sở dữ liệu được cài đặt trên máy chủ (Server) của công ty. Các máy trạm làm việc (Workstation) sẽ được phân quyền truy cập vào chương trình và các dữ liệu liên quan nhất định do nhà quản trị hệ thống thực hiện
 • Việc trao đổi thông tin trên mạng nội bộ (LAN, WAN) sẽ được thực hiện đồng nhất với nhiều hình thức khác nhau như truyền nhận trực tiếp qua mang, email, …
 • Mô hình quản lý nhiều cấp: Văn phòng công ty có hệ thống tổ chức cơ sở dữ liệu theo mô hình tập trung hoặc phân tán với các đơn vị thành viên. Các đơn vị thành viên chịu sự quản lý trực tiếp của văn phòng công ty. Quản lý số liệu chi tiết của từng đơn vị và hỗ trợ công cụ tổng hợp số liệu của tất cả các đơn vị để lên báo cáo hợp nhất toàn công ty.

Quản lý đa chi nhánh, đơn vị thành viên

 • Theo mô hình phân tán dữ liệu tại các đơn vị, chi nhánh với hệ thống trao đổi và tích hợp tự động lên công ty mẹ.
 • Mô hình tập trung các đơn vị thành viên, chi nhánh sử dụng một máy chủ CSDL, chạy mọi lúc, mọi nơi

Quản lý đa ngôn ngữ

Với việc hệ thống hỗ trợ unicode, nên người dùng lựa chọn ngôn ngữ nào trở nên thật đơn giản:

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung,…
 • Và song ngữ

An ninh, an toàn

 • Dữ liệu của hệ thống được quản lý bởi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến, hiện đại (MS SQL Server 2000/2005). Công cụ lưu trữ và phục hồi số liệu khi có sự cố hiệu quả, dễ sử dụng. Quản lý truy cập hệ thống của từng người sử dụng, phân quyền theo phạm vi quản lý của từng người sử dụng.
 • Quản lý lịch sử truy cập và cập nhật dữ liệu, kiểm tra, giám sát quá trình truy cập dữ liệu

Quản trị hệ thống

  • Quản lý và phân quyền người sử dụng, có thể phân quyền truy cập các chức năng, quyền tác động lên danh mục và chứng từ (quyền nhập/sửa/xoá)
  • Khai báo các tham số tuỳ chọn để phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.
  • Kiểm tra tính đồng bộ và tính đúng đắn của số liệu.
  • Lưu trữ số liệu định kỳ.
  • Sao chép dữ liệu vào/ra giữa các đơn vị
  • Kiểm tra chứng từ sửa
  • Khoá hoặc mở dữ liệu tháng (không cho phép sửa đổi / cho phép sửa đổi số liệu).
  • Chọn năm làm việc (làm việc với số liệu của năm nào)
  • Chọn đơn vị cơ sở làm việc (làm việc với số liệu của đơn vị, bộ phận nào)

 

Phân hệ kế toán tài sản cố định

  • Chức năng
   • Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng…
   • Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định.
   • Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng
   • Tính khấu hao, lên bảng phân bổ khấu hao và tạo các bút toán phân bổ khấu hao
  • Dữ liệu đầu vào
   • Khai báo tài sản cố định
   • Thay đổi nguyên giá tài sản cố định
   • Khai báo thôi khấu hao tài sản cố định
   • Khai báo giảm tài sản cố định
   • Tính khấu hao và phân bổ khấu hao
  • Các báo cáo tài sản cố định
   • Thẻ tài sản
   • Bảng tính khấu hao
   • Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn
   • Báo cáo chi tiết tài sản cố định
   • Báo cáo kiểm kê tài sản cố định
   • Bảng cáo kiểm kê tài sản cố định theo nguồn vốn
   • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
   • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định theo nguồn vốn
   • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định
   • Báo phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng
   • In danh mục tài sản cố định
   • In mã vạch tài sản cố định
Contact Me on Zalo